GESTIÓ D’OFICINES MUNICIPALS D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC): 

Logo Omic

Els tècnics i tècniques de la Federació UNAE Catalunya fa més de 15 anys que presten serveis a municipis de diverses característiques, tot encarregant-se de la gestió integral, o parcial, de l’OMIC. Els tècnics i tècniques es desplacen al municipi i resolen els dubtes i consultes en matèria de consum de la ciutadania, gestionen les reclamacions a través de la mediació de consum amb les empreses, tramiten les denúncies als diferents organismes, deriven sol•licituds d’arbitratge a les Juntes Arbitrals de Consum, gestionen les reclamacions amb els organismes sectorials designats (Secretaría de Estado de las Telecomuniaciones y para la Sociedad de la Infoemación, Servicio de Reclamaciones del Banco de España, Autoridad Estatal de Seguridad Aérea, etc.)

Els tècnics i tècniques d’UNAE disposen d’una formació i actualització continuada a través de la coordinació tècnica i jurídica de l’entitat, fet que permet als ens municipals un estalvi important en despesa de temps i formació dels seu personal tècnic i administratiu.

La gestió de les OMIC’s inclou sovint, si l’Ajuntament ho considera oportú, la representació d’aquest davant les administracions com l’Agència Catalana de Consum i la Diputació de Barcelona.

Tota la tasca desenvolupada queda degudament registrada a nivell estadístic per tal de poder avaluar amb dades objectives l’evolució del servei. UNAE facilita periòdicament informes del servei a l’Ajuntament i tot el recull de dades necessàries que li siguin requerides per altres administracions.

En aquells Ajuntaments on es disposi de personal tècnic municipal de consum, UNAE ofereix suport en aquelles tasques en les quals pugui ser d’ajuda per complementar la feina del personal tècnic municipal i poder prestar un servei més complert a la ciutadania.
 

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC:

De manera complementària, o bé de forma independent a la gestió de l’OMIC, UNAE ofereix un Servei d’Assessorament Jurídic de Consum a aquells municipis que vulguin oferir a la ciutadania un servei afegit que complementi la tasca del seu servei de consum.

El Servei d’Assessorament Jurídic de Consum té com a objectiu donar resposta als dubtes de la ciutadania en aquells casos on la mediació de consum no té competències, o en aquells casos que per la seva complexitat no es poden resoldre mitjançant el procediment de mediació. La majoria de consultes van relacionades amb lloguer o compra d’habitatge, comunitat de propietaris, clàusules hipotecàries, enganys i estafes, procediments concursals, etc.

Aquest servei també permet assessorar a la ciutadania sobre la viabilitat d’accedir a la via judicial en defensa dels seus legítims interessos en aquells casos de consum que el procediment de mediació no ha pogut resoldre, o que per la seva complexitat o elevat import, fan aconsellable rebre assessorament per accedir a aquesta via.
 

CAMPANYES DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ A ESTABLIMENTS COMERCIALS:

Els tècnics i tècniques d’UNAE han dut a terme en diverses ocasions campanyes dirigides als establiments comercials en defensa dels interessos i dels drets de les persones consumidores, tot establint un vincle directe amb el teixit associatiu que permeti unes bones pràctiques comercials, i una col•laboració entre consum i comerç als municipis.

  • CAMPANYA DE FOMENT DE L’ARBITRATGE: Campanya dirigida als establiments del municipi per tal d’informar de l’existència del Sistema Arbitral de Consum com a mecanisme per solucionar els conflictes amb les persones consumidores. La campanya informa dels avantatges que l’arbitratge ofereix a totes dues parts, i facilita els mecanismes d’adhesió a aquest sistema extrajudicial de resolució de conflictes.
     
  • CAMPANYA INFORMATIVA DELS DRETS BÀSICS DE LES PERSONES CONSUMIDORES: Campanya dirigida als establiments en la que s’informa dels requisits bàsics que un establiment ha de complir per garantir els drets de les persones consumidores (disposar de fulls oficials de reclamació i la seva tramitació, informació que ha d’incloure el tiquet o factura, indicació de preus visibles al públic, etc.). La campanya inclou una inspecció als establiments per informar-los de quins aspectes haurien de subsanar per poder donar compliment a la normativa.
     

XERRADES I TALLERS:

UNAE ofereix un ventall de xerrades i tallers dirigits a diversos col·lectius, que poden ser d’interès pels municipis o altres ens administratius, per tal de cobrir un ampli espectre de la població i informar-los d’assumptes relacionats directa, o indirectament, amb el món del consum (escoles i instituts, casals de joves, casals de gent gran, col·lectiu immigrant, associacions de comerciants o població en general).

Podeu trobar l’oferta de xerrades i tallers a l’apartat que s’hi dedica al menú principal

Independentment de les activitats que s’ofereixen des de la Federació UNAE,  l’entitat pot impartir xerrades sobre altres temes que siguin d’interès per la població, ja sigui per problemàtiques concretes que puguin sorgir en alguna localitat, o que generin l’interès de la ciutadania.