02 | 11 | 2022

En les assegurances un dels temes que genera més problemes és la durada dels contractes, ja que, desconeixem moltes vegades la mateixa i d’aquesta manera, tampoc podem tenir el control de seguir amb el que hem contractat o donar-ho de baixa.

 

De forma general, la majoria de contractes són anuals i es renoven automàticament per períodes també anuals ja que els contractes solen incloure aquesta clàusula de renovació. Ara be, es pot fixar un altra durada sempre que s’indiqui a les condicions de la pòlissa 

 

Per poder-nos oposar a aquesta renovació ho haurem de fer per escrit (a poder ser d’una manera fefaent) i amb una antelació de mínim un mes abans de la data de venciment, si ho fem després la companyia tindrà dret a prorrogar el contracte. 

 

Tanmateix també pot ser l’entitat qui no vulgui renovar el contracte, si aquest és el cas, ho haurà de fer també de manera escrita, que quedi constància de la seva recepció i amb una antelació de mínim dos mesos al venciment del contracte. Aquesta manera de notificar també serà necessària si el que volen fer és donar de baixa el nostre contracte per algun tipus d’incompliment per part nostra.

 

De l’inici del període de cobertura, és a dir, des de quan podem fer servir la pòlissa també hem de dir que pot haver confusió, ja que, existeixen diferents períodes a considerar. Primerament hem de tenir en compte que abans de contractar ens faran una oferta que tindrà una vigència mínima de 15 dies (20 en el cas d’una assegurança obligatòria de vehicles automòbils) i en aquest període haurem de formalitzar el contracte, a partir d'aquí ja tindrem l’assegurança en vigor. Ara be, hi ha assegurances (normalment les de salut) que tenen un període de carència, es a dir, durant un període de temps establert no es poden fer servir els serveis contractats.

 

Per últim, hem de saber que durant la durada del contracte no ens el podem modificar, però en el moment de la seva finalització sí que ens podran comunicar unes noves condicions que podrem acceptar i seguir amb la nostra companyia o rebutjar, de tal manera que donem de baixa el contracte sense cap tipus de penalització.

 

Hem de recordar la importància de tenir, conservar i sobretot conèixer la nostra pòlissa ja que a part de les condicions en que hem contractat la pòlissa inclou totes les cobertures i exclusions de la nostra assegurança.